Unknown error type: [2048] Only variables should be passed by reference ,file:/home/iamiodine/data/lib/webx-system/module/Core/Component/FormPollView.php, line:179
Unknown error type: [2048] Only variables should be passed by reference ,file:/home/iamiodine/data/lib/webx-system/module/Core/Component/FormPollView.php, line:180
Unknown error type: [2048] Only variables should be passed by reference ,file:/home/iamiodine/data/lib/webx-system/module/Core/Component/FormPollView.php, line:181
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สำนักโภชนาการ

 1. คุณพอใจกับความสวยงามของเว็บไซต์แค่ไหน

  • พอใจมาก
  • พอใช้
  • ควรปรับปรุง
 2. คุณพอใจกับความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์แค่ไหน

  • พอใจมาก
  • พอใช้
  • ควรปรับปรุง


ดูผลแบบสำรวจ