การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 3-5ปี และผู้สูงอายุการเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 3-5ปี และผู้สูงอายุการเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 3-5ปี และผู้สูงอายุการเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 3-5ปี และผู้สูงอายุการเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 3-5ปี และผู้สูงอายุการเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 3-5ปี และผู้สูงอายุการเฝ้าระวังและติดตามภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 3-5ปี และผู้สูงอายุ

จำนวนคนอ่าน 2967 ครั้ง