News

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน 3 ภาค วันที่ 2-3 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

02/08/2554 view 3063 times

 

พิธีเปิดการประชุม
โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธาน
       นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวรายงาน


ดาวน์โหลดไฟล์

"บนหนทางดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน...แล้วไง?"

โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย


ดาวน์โหลดไฟล์

"ได้ใจ สร้างทีม เสริมความเข้มแข็งชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       อาจารย์สหพร สุวรรณหิตาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ดาวน์โหลดไฟล์

"ตกผลึก...แนวทางการผลิตและควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน...แล้วหรือยัง?"

โดย นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ดาวน์โหลดไฟล์

ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

  
Print