News

วิดีโอการบรรยายพิเศษโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) เรื่อง "ไอโอดีน ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน"

25/06/2558 view 5306 times

วิดีโอการบรรยายพิเศษโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
เรื่อง "ไอโอดีน ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน"
 


 
Print