News

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมู่บ้านไอโอดีนทั่วไทย เทิดไท้เจ้าฟ้านักโภชนาการ: ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

25/06/2558 view 7251 times
 
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
การบรรยายความรู้เรื่อง "การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน:จากอดีตสู่อนาคต"
(Sustainable Elimination of Iodine Deficiency: From the past to the future)
โดย  ดร.นายแพทย์อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลดเอกสาร

การเสวนากลุ่ม เรื่อง"มุมมองใหม่ในการขับเคลื่อนไอโอดีนทั่วไทย
เทิดไท้เจ้าฟ้านักโภชนาการ...ด้วยพลัง องค์กรชุมชนและภาคีเครือข่าย" โดย
- นางพิสัย ปาปะโต ประธานชมรมผุ้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดาวน์โหลดเอกสาร
- นางอรวรรณ กลิ้งทะเล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลดเอกสาร
- นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองหงส์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ดาวน์โหลดเอกสาร
ดำเนินการเสวนา โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักโภชนาการกรมอนามัย

การบรรยายพิเศษเรื่อง "ไอโอดีน ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน"
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเด็นสัมภาษณ์เรื่องวันไอโอดีนแห่งชาติ (25 มิถุนายน ของทุกปี)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

การบรรยายพิเศษเรื่อง "การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน:ทิศทางมุมมองของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"
โดย Ms.Karen Codling (Regional Coordinator for Southeast Asia and the Pacific)

ดาวน์โหลดเอกสาร ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร ภาษาไทย

การบรรยายพิเศษเรื่อง "จากประสบการณ์ตรงสู่มุมมองและทิศทางการดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ไทย-ลาว" โดย
- Dr.Bounthom Phengdy (Ministry of Health,Lao peple's Democratic Republic)
ดาวน์โหลดเอกสาร
- แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ดาวน์โหลดเอกสาร

การเสวนากลุ่มเรื่อง "การดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนให้ประสบความสำเร็จ" โดย
- นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสาร
- นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร
- นายวัชรินทร์ อินทจักร ปลัดอำเภอ (อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง)
- นายวุฒิพงษ์ ปรีดาภัทรพงษ์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดำเนินการเสวนา โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ที่ปรึกษากรมอนามัย 
Print